2022Reproduction of the trace

The exhibition summarizing the PhD project, accomplished under the supervision of Prof. Krzysztof Tomalski, entitled "Reproduction of the Trace. Technique, Technology, Creation". It examines the relation of four author's works, and their connection with past and contemporary graphic tradition. The workshop interior of the Copperplate Engraving Studio, equipped with an antique Krause printing press from the mid-19th century, on which the editions were created, served as a natural backdrop for the installations, prints and their contexts. The Renaissance pursuit of "skill, talent and proficiency" was confronted with pop culture images of the masters. Revealing dozens of unsuccessful proof prints and practice-developed matrices not included in the final cycles; sequencing the prints from the most flawed to the technically perfect, expands the contemporary understanding of craftsmanship and the processual essence of graphic objects.

Wystawa podsumowująca projekt doktorski pt. „Reprodukcja śladu. Technika, technologia, twórczość”, zrealizowany pod opieką promotorską prof. dra hab. Krzysztofa Tomalskiego, bada relację czterech autorskich realizacji oraz ich związek z dawną i współczesną tradycją graficzną. Robocze wnętrze Pracowni Miedziorytu wyposażonej w zabytkową prasę drukarską Krause z połowy XIX wieku, na której powstały nakłady prac, stanowiło naturalne tło instalacji, grafik i ich kontekstów. Renesansowa pogoń za „umiejętnością, talentem i wprawą” została skonfrontowana z popkulturowymi wizerunkami mistrzów. Ujawnienie dziesiątek nieudanych odbitek próbnych oraz treningowo opracowanych matryc drukarskich, nie ujętych w ostatecznych cyklach; uszeregowanie rycin od najbardziej wadliwych do perfekcyjnych technicznie, poszerza współczesne rozumienie rzemiosła i procesualnej istoty obiektów graficznych.

2020Temporary impressions

The "Temporary impressions" are shapes and planes described with lines, inspired by fragments of works by the classical engravers and their drawing systems. The form of this installation is a result of the creative process under pandemic conditions. Isolation had a paralyzing effect on me, and the comfort of working in concentration and solitude lost its charm of an escape from reality. Therefore, I surrendered my environment to the project, allowing the large-scale graphic installation to dominate my living space and reevaluate my daily routine. The materials used (duct tape, fiberglass net, tripods, studio lights) are a physical metaphor for the basic printmaking means of expression: trace, light, shadow, composition. Juxtaposed together, they act as matrices – the impressions temporarily gain depth, revealing new patterns and meanings. Systematic documentation of work results in the form of Instagram posts measures the passing time, substitutes socialization in the company of art, and paradoxically brings the work back to the format of a graphical miniature – the project's starting point.

„Temporary impressions” to kształty i płaszczyzny opisane liniami, inspirowane fragmentami dzieł klasycznych rytowników i ich systemami rysunkowymi. Forma instalacji wynika z procesu twórczego w warunkach pandemii. Izolacja podziałała na mnie paraliżująco, a komfort pracy w skupieniu i samotności stracił urok ucieczki od rzeczywistości. Podporządkowałem więc otoczenie projektowi, pozwalając, by wielkoformatowa instalacja graficzna zdominowała moją przestrzeń mieszkalną i przewartościowała codzienną rutynę. Wykorzystane materiały (taśma naprawcza, siatka z włókna szklanego, statywy, oświetlenie studyjne) stanowią fizyczną metaforę podstawowych graficznych środków wyrazu: śladu, światła, cienia, kompozycji. Zestawione ze sobą, działają jak matryce – odbitki tymczasowo zyskują głębię, odkrywając nowe wzory i znaczenia. Cykliczna dokumentacja efektów pracy w formie instagramowych postów mierzy upływający czas, zastępuje socjalizację w towarzystwie sztuki, i paradoksalnie sprowadza dzieło do formatu graficznej miniatury – punktu wyjścia projektu.

2021Centrum

Modular installation in the form of an LED neon sign, commissioned by the Centerum event space, operating in the summer on the terraces of Katowice's Spodek. Two analogous modules represent a sphere, with its surface described by 40 meters of orange LED tape, manually attached to transparent plexiglass with 300 zip ties. The modules allow them to be put together in various configurations, interpreting the internal structure of the sphere. The neon highlighted key areas of the event space, appearing on stage during concerts, illuminating the glass interior of the Spodek, or directing event participants to the bar.

Modułowa instalacja w formie neonu LED, wykonana na zlecenie przestrzeni eventowej Centrum, działającej latem na tarasach katowickiego Spodka. Dwa analogiczne moduły przedstawiają kulę, której powierzchnia opisana jest 40 metrami oranżowej taśmy LED, ręcznie przytwierdzonej do przezroczystego pleksi za pomocą 300 opasek zaciskowych. Moduły umożliwiają zestawianie ich w różnych konfiguracjach, interpretujących wewnętrzną strukturę kuli. Neon podkreślał kluczowe miejsca przestrzeni eventowej, pojawiając się na scenie podczas koncertów, oświetlając przeszklone wnętrze Spodka, lub kierując uczestników wydarzeń do baru.

2020we'll still _

The project was realized during lockdown, together with Oskar Olszewski: We designed a light installation to send a positive and uplifting message to the city community suffering the effects of isolation. We aimed for a simple and sincere message, addressing the areas we miss most during the pandemic. We decided to display the projection on Katowice's Spodek – a location unequivocally associated with the social and recreational image of the city. The form of the installation refers to the text messages we send to our closest ones every day.

Projekt zrealizowany w czasie lockdownu, wspólnie z Oskarem Olszewskim: Zaprojektowaliśmy instalację świetlną, której celem jest przekazanie pozytywnego i pokrzepiającego komunikatu dla miejskiej społeczności, odczuwającej skutki izolacji. Zależało nam na prostym i szczerym przekazie, dotykającym obszarów, których najbardziej brakuje nam w czasie pandemii. Projekcję postanowiliśmy wyświetlić na katowickim Spodku – miejscu jednoznacznie kojarzącym się ze społecznym i rozrywkowym obliczem miasta. Forma instalacji nawiązuje do tekstowych wiadomości, które wysyłamy codziennie najbliższym.

photo: Karol Szafran

2018Principles

The "Principles" series is a set of 511 algorithmic prints, sized 90 × 60 cm each, made in the relief print technique. The project explores the properties and boundaries of printmaking, interpreting the concepts of a series, a matrix and graphic matter. In principle, realization of a series of prints allows for a fuller view on the selected topic. The series explores the subject in its entirety, including 511 unique prints that make up all possible combinations of the used matrices. Principally, the preparation of a print matrix requires manual perfection and time-consuming development. The matrices were cut with a laser that materialized digital precision and logic. The principles of graphical matter are the the creator’s vision and the physical properties of his printing technique. The expression of the works is built by the digital consistency of projects, confronted with an organic structure of hand-printed impressions.

Cykl „Zasady” to zbiór 511 algorytmicznych grafik o wymiarach 90 × 60 cm, wykonanych w technice wypukłodruku. Projekt eksploruje własności i granice dzieła graficznego, interpretując pojęcia cyklu, matrycy i materii graficznej. Zasadniczo, realizacja cyklu grafik pozwala pełniej wypowiedzieć się na wybrany temat. Cykl zgłębia temat w całości, obejmując 511 unikalnych grafik, stanowiących wszystkie możliwe kombinacje wykorzystanych matryc. Z zasady, przygotowanie matrycy graficznej wymaga manualnej perfekcji i czasochłonnego opracowywania. Matryce zostały wycięte laserem, który zmaterializował cyfrową precyzję i logikę. W zasadzie, materia graficzna to wypadkowa wizji twórcy i właściwości fizycznych danej techniki druku. Ekspresję prac buduje cyfrowa konsekwencja projektów, konfrontowana z organiczną strukturą ręcznie drukowanych grafik.

photo: Katarzyna Borycka

2017Luminance

Diploma thesis at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow, accomplished in the Copper Engraving Studio. The "Luminance" prints series engages in a dialogue with the classical printmaking workshop in the context of contemporary visual strategies. The formal motif of the work is the subject of light and space, interpreted by a system of hatching. Digital transposition of drawing methods, used by engravers, allowed to show them in a new context, freed from manual and format limitations. The impressions were hand-printed from 27 modular zinc and aluminum matrices, created in etching, aquatint and drypoint techniques, preserving the spatial structure unique to intaglio.

Praca dyplomowa zrealizowana na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w Pracowni Miedziorytu. Cykl grafik pt. „Luminacja” podejmuje dialog z klasycznym warsztatem graficznym w kontekście współczesnych strategii wizualnych. Formalny motyw pracy stanowi problematyka światła i przestrzeni, interpretowana przez system szrafowania. Cyfrowa transpozycja metod rysunkowych, stosowanych przez rytowników, pozwoliła ukazać je w nowym kontekście, wolnym od ograniczeń manualnych i formatowych. Grafiki zostały ręcznie wydrukowane z 27 modułowych matryc cynkowych i aluminiowych, wykonanych w technikach akwaforty, akwatinty i suchej igły, zachowując unikalną dla wklęsłodruku przestrzenną strukturę.

photo: Dominika Wiak

2021Aleksander Wnuk – Lupnik

Dedicated aquatint print, sized 76 × 224 cm; design and typesetting of the music album. lupnik /lupɲik/ — man-magnifier, intimately fixing his senses on an infinitely small space. The original print featured as set design for the concert, which took place on 6.08.2021 as part of the festival "Polyphonies 2021: Music of Objects" at Cricoteka in Cracow. Aleksander Wnuk: percussion instruments, objects, sound processing; with guest appearance by Paulina Owczarek: saxophone.

Dedykowana grafika, wykonana w technice akwatinty, 76 × 224 cm; projekt i skład albumu muzycznego. lupnik /lupɲik/ – człowiek-lupa, intymnie skupiający swoje zmysły na ekstremalnie małej przestrzeni. Oryginał grafiki stanowił scenografię koncertu, który odbył się 6.08.2021 w ramach festiwalu „Polifonie 2021. Muzyka obiektów” w krakowskiej Cricotece. Aleksander Wnuk: instrumenty perkusyjne, obiekty, przetwarzanie dźwięku; z gościnnym udziałem Pauliny Owczarek: saksofon.

photo: Wioleta Bańka

2019Printmaking

Solo exhibition, Pragaleria, Warsaw. Featured prints from the "Luminance", "Principles", "Reflections" and "Interpreting the sphere" series.

Wystawa indywidualna, Pragaleria, Warszawa. Prezentowane grafiki z cykli: „Luminacja”, „Zasady”, „Refleksje”, „Interpretacje kuli”.

Zdumiewająca jest rozpiętość graficznej wyobraźni Pawła Krzywdziaka. Z jednej strony precyzja i skupienie na klasycznym miedziorycie i miniaturowym formacie, z drugiej nowoczesny poszukiwacz wyrazu artystycznego za pomocą graficznych instalacji o niespotykanych dotąd rozmiarach, w oparciu o ręcznie drukowaną grafikę. Realizuje zazwyczaj czasochłonne serie matryc drukując je w charakterystyczny dla niego sposób, które ożywają dopiero w chwili ich wystawienniczych aranżacji. Punktem wyjścia do tych monumentalnych wypowiedzi są autentyczne fascynacje warsztatem miedziorytniczym minionych wieków takich mistrzów, jak Dürer, Goltzius czy Piranesi a później ich wnikliwa analiza i praktyczny twórczy dialog intelektualny oraz formalny. Paweł Krzywdziak nie bada podstawowych treści narracyjnych, zawartości literackiej w dawnym miedziorycie, szuka jednak ukrytej magii i alchemii w samych sposobach twórczych dawnych mistrzów pokazując, że w umiejętności, w materialności, w metodzie, w sposobach iluzyjnych może być tyle samo twórczego geniuszu, głębokiego doznania, ukrytego symbolu a nawet metaforycznych tajemnic ile oczekuje się od samej opowieści narracyjnej. Paweł Krzywdziak jest artystą świadomym, przekornym, idącym pod prąd obecnych oczekiwań i ta cecha stawia go w dobrej pozycji rozwojowej artysty z istotną rolą do spełnienia. W mojej opinii jest to jedna z najciekawszych graficznych osobowości ostatnich lat, która realizuje się w klasycznym warsztacie z tak wysoką świadomością potrzeby używania warsztatu graficznego. Twórczość ta jest bezkompromisowa, nie flirtuje z komercją, tym bardziej cieszy, że jest zauważana i już doceniana, o czym świadczą nagrody w ważnych konkursach graficznych (królewska Akademia Sztuk Pięknych w Antwerpii, Nagroda im. Kulisiewicza w Warszawie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach). Jest to autentyczna opowieść grafika o grafice a tym samym hołd człowieka epoki cyfrowej złożony wobec spuścizny całego rzemiosła artystycznego, najwyższej niegdyś formy twórczości. Jest wyrazem szacunku wobec warsztatowej magii a jednocześnie manifestacją nostalgii za stanem ducha wyrażającym się w mozolnie konstruowanej sztuce. – prof. Krzysztof Tomalski

Za twórczością Pawła Krzywdziaka z pewnością stoi niezwykle przemyślany system teoretyczny. Nie można jednak zapominać, że grafiki artysty są również, a może przede wszystkim, pięknymi przedmiotami. Ich piękno kryje się między innymi w przemyślanym układzie linii, w subtelnych szarościach, w sposobie, w jaki Krzywdziak kreuje złudzenie światła i cienia, być może również w iluzyjnych, op-artowskich sztuczkach, które łudzą oko odbiorcy, sugerując mu obecność trzeciego wymiaru na płaskiej powierzchni papieru. Widz, skonfrontowany z dziełem artysty, bez względu na to, czy pragnie z dystansu napawać się całościową kompozycją, czy też z bliska, kontemplacyjnie studiować detale i profuzję linii, doświadcza niczym nieskrępowanej, estetycznej przyjemności. – Marcin Krajewski

photo: Karol Szafran

2019Interference

Solo show, exhibition space of the Tytano Foundation, Krakow. Presented works: "Interference" graphic installation, 2019, digital print, 5 prints measuring 3×1m; Mane venue: prints from the "Principles" series, 2018, relief print, algorithm, 511 prints measuring 90×60cm.

Wystawa indywidualna, przestrzeń wystawiennicza Fundacji Tytano, Kraków. Prezentowane prace: instalacja graficzna „Ingerencja”, 2019, druk cyfrowy, 5 grafik o wymiarach 3×1m; lokal Mane: grafiki z cyklu „Zasady”, 2018, wypukłodruk, algorytm, 511 grafik o wymiarach 90×60cm.

photo: Olga Krakowska

2012–till dateprintmaking

Published printmaking series "Spheres", 2021, series of 12 prints, based on four copperplate engravings, measuring 22 × 22 cm each "Impressions", 2021, open series, based on combinations of copperplate engravings measuring 10.5 × 7.5 cm and 10.5 × 10.5 cm each. At this point, it includes 12 matrices and 75 different impressions. "Principles", 2018, algorithm, relief print, series of 511 prints, sized 90 × 60 cm each "Luminance", 2017, etching, aquatint, drypoint, 15 prints sized 198 × 69 cm each "Interpreting the Sphere", 2017, copperplate engraving, aquatint, 36 prints sized 10,5 × 10,5 cm each "Reflections", 2017, aquatint, 18 prints sized 35 × 25 cm each, paper 55 × 40 cm "Matter of the Line", "Figures", 2015 – large-scale experimental prints, made in aquatint and etching techniques

Upublicznione cykle graficzne „Spheres”, 2021, cykl 12 grafik, oparty na czterech miedziorytach o wymiarach 22 × 22 cm „Impressions”, 2021, otwarty cykl, oparty na kombinacjach miedziorytów o wymiarach 10,5 × 7,5 cm i 10,5 × 10,5 cm. Na tę chwilę obejmuje 12 matryc i 75 różnych odbitek. „Zasady”, 2018, algorytm, wypukłodruk, 511 grafik o wymiarach 90 × 60 cm „Luminacja”, 2017, akwaforta, akwatinta, sucha igła, 15 grafik o wymiarach 198 × 69 cm „Interpretacje kuli”, 2017, miedzioryt, akwatinta, 36 grafik o wymiarach 10,5 × 10,5 cm „Refleksje”, 2017, akwatinta, 18 grafik o wymiarach 35 × 25 cm, papier 55 × 40 cm „Materia linii”, „Figury”, 2015 – wielkoformatowe, eksperymentalne grafiki, wykonane w technikach akwatinty i akwaforty

2015Zabłocie inside-out

Graphic and typographic adaptation of the video installation, created as part of the 3rd edition of the Polikultura Culture and Media Festival, as a result of cooperation between the Institute of Culture at Jagiellonian University and the Lettering and Typography Studio at Krakow's Academy of Fine Arts. The film's starting point was the Film yourself in Zabłocie! campaign, as part of which more than 500 amateur recordings were collected, depicting the life and vibe of this district of Krakow. Editing: Maciej Lenda, music: Kamil Kukla.

Opracowanie graficzne i typograficzne wideoinstalacji, powstałej w ramach III edycji Festiwalu Kultury i Mediów Polikultura, w wyniku współpracy Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego i Pracowni Liternictwa i Typografii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Punkt wyjścia filmu stanowi akcja Nakręć się na Zabłociu!, w ramach której zebrano ponad 500 amatorskich nagrań, przedstawiających życie i klimat tej dzielnicy Krakowa. Montaż: Maciej Lenda, muzyka: Kamil Kukla.

photo: Edyta Dufaj

2016Score

Installation displayed at the "Motion vs Rest" exhibition, SM Debniki, Krakow, as part of Cracow Gallery Weekend. Years-long workout notes, juxtaposed with audio recordings from amateur sports clubs, take on the role of a score, organizing the time passed and the work done.

Instalacja eksponowana na wystawie „Motion vs Rest”, SM Dębniki, Kraków, w ramach Cracow Gallery Weekend. Wieloletnie notatki treningowe, zestawione z dokumentacją dźwiekową amatorskich klubów sportowych, przyjmują rolę partytury, porządkującej upływający czas i wykonaną pracę.

2012dolls

Dolls created from various materials, under the influence of Hans Bellmer's art. They inspired numerous graphics and drawings.

Lalki wykonane z różnych materiałów, powstałe pod wpływem twórczości Hansa Bellmera. Stanowiły inspirację licznych grafik i rysunków.